OBAVIJEST IZNAJMLJIVAČIMA SOBA, APARTMANA I PROSTORA ZA KAMPIRANJE MJESTA KRAPANJ – BRODARICA

Ugostiteljsku djelatnost iznajmljivanja soba, apartmana i prostora za kampiranje turistima ,mogu obavljati građani koji imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – iznajmljivači.
Građani koji namjeravaju obavljati ovu djelatnost dužni su se, radi pribavljanja spomenutog rješenja, obratiti Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji – Službi za gospodarstvo,  koji će izvršiti kategorizaciju objekata i prostora koji će se iznajmljivati te izdati potrebno rješenje.
Na temelju Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma, Zakona o boravišnoj pristojbi i Zakona o članarinama u turističkim zajednicama te Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, iznajmljivači su dužni:

 1. u svakoj sobi, apartmanu i prostoru za kampiranje vidljivo istaknuti njihovu kategoriju te cijenu najma, odnosno usluga koje se pružaju.Dakle imati standardiziranu ploču i vlastiti cjenik.
  Cijene u cjeniku moraju biti izražene u hrvatskim kunama, a uz kune može biti i druga valuta.
  Ukoliko iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici, u cjeniku ističu osnovni iznos boravišne pristojbe po krevetu (300kn), odnosno kamp-jedinici, uz napomenu da boravišnu pristojbu plaća iznajmljivač.Ako se boravišna pristojba plaća po noćenju onda se napiše na cjenik iznos boravišne  po noćenju (7kn).Cjenik nije potrebno ovjeravati kod nadležnih službi.
 2. voditi poimenični popis gostiju (za svakog gosta ponaosob), bez razlike rade li samostalno ili s turističkom agencijom.
  Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku na računalu.
  Popis gostiju treba čuvati najmanje 2 godine.
  Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige nije potrebno ovjeravati; 
 3. voditi evidenciju o prometu koja služi za izračun plaćanja članarine Tz-u.
 4. za svaku pruženu uslugu gostu izdati račun i zadržati kopiju računa
  Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.
  Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.
  Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.
  Boravišna pristojba ne ističe se posebno u računu ako je iznajmljivači plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici,ako plaćaju po noćenju boravišnu onda se navede iznos na računu.
 5. na ulazu u zgradu, odnosno prostor gdje se pružaju usluge, vidljivo istaknuti naziv usluge
 6. utvrditi normative hrane, pića i napitaka, ukoliko uz usluge smještaja pružaju i usluge prehrane, te se pridržavati tih normativa;
 7. Iznajmljivač mora imati na ulaznim vratima apartmana nacrtan tlocrt apartmana sa označenim strelicama evakuacijskog puta.
 8. prijaviti Turističkoj zajednici u roku 24 sata po dolasku sve osobe kojima se pružaju usluge noćenja, te u roku 24 sata po odlasku odjaviti njihov boravak:
  – 8.a) u slučaju kada iznajmljivači rade samostalno (bez posredovanja turističke agencije), prijavu i odjavu boravka turista Turističkoj zajednici podnose samostalno;
  – 8.b) u slučaju kada iznajmljivači posluju s turističkom agencijom sa sjedištem ili poslovnicom na području Krapnja i Brodarice, prijavu i odjavu boravka turista može obaviti turistička agencija ako je tako uređeno ugovorom između agencije i iznajmljivača;
  – 8.c) ukoliko iznajmljivači posluju s turističkom agencijom sa sjedištem ili poslovnicom izvan područja Krapnja I Brodarica, dužni su samostalno prijaviti i odjaviti boravak turista Turističkoj zajednici.
  Prijava i odjava boravka turista Turističkoj zajednici podnosi se obrascem Prijava i odjava turista turističkoj zajednici ili u prostoru zajednice čiji će djelatnici napraviti prijavu.
  O obavljenoj prijavi boravka turista Turistička zajednica izdaje potvrdu na temelju koje se vrši odjava boravka turista.
  Prijava boravka turista može se izvršiti i putem interneta.Podaci dostupni u uredu TZ-a!
  Upozoravaju se iznajmljivači da se čvrsto pridržavaju rokova prijave i odjave boravka turista kako bi se izbjegli problemi prilikom inspekcijskog nadzora te radi vjerodostojnosti statističkih podataka o turističkom prometu koje vodi Turistička zajednica!
 9. Platiti boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu (paušalna boravišna pristojba):
  Iznajmljivači plaćaju boravišnu pristojbu u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici.
  Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalna boravišna pristojba.
  Paušalna boravišna pristojba plaća se u 3 jednaka obroka od kojih prvi dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna.
  Plaćanje obroka paušalne boravišne pristojbe vrši se uplatnicama koje Turistička zajednica dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu ili dobivaju u uredu zajednice kod prijave gostiju.
  Za mjesta Krapanj – Brodarica  paušalna boravišna pristojba po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici, iznosi: 300,oo kuna.
  Paušalnu boravišnu pristojbu može se platiti  u Financijskoj agenciji (FINA), pošti ili banci (uz naknadu).Boravišnu pristojbu po noćenju (7kn) iznajmljivači su dužni platiti odmah po odjavi gosta u turističkoj zajednici.
 10. uplatiti članarinu Turističkoj zajednici
  Temeljem Zakona o turističkoj članarini (N.N.152/08) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca za prijavu podataka o osnovici za obračun članarine turističkoj zajednici (119/09) osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u sobama, apartmanima, kućama za odmor i kampovima obvezne su plaćati članarinu turističkoj zajednici. Osnovicu za obračun turističke članarine čine ukupni primici ostvareni pružanjem usluga smještaja.
  Stopa za obračun i plaćanje iznosi 0,144 na osnovicu.
  Članarina se obračunava po navedenoj stopi na ukupnu cijenu usluge, tj. na ukupni iznos   računa koji su upisani u knjigu Evidencije prometa.
  Članarina se plaća u Financijskoj agenciji (FINA), pošti ili banci nalogom za plaćanje koji valja ispuniti kako slijedi:
  – uplatitelj: ime i prezime i puna adresa prebivališta registriranog iznajmljivača
  – primatelj:  TZ KRAPANJ – BRODARICA
  – model: 67
  – broj računa primatelja: HR1210010051744427360
  – šifra opisa plaćanja: 16
  – poziv na broj odobrenja: OIB IZNAJMLJIVAČA
  – opis plaćanja: članarina TZ KRAPANJ – BRODARICA
  Nakon što uplate svu članarinu, iznajmljivači su dužni ispuniti obrazac TZ (obračun članarine TZ), te ga predati Poreznoj upravi radi kontrole plaćanja članarine TZ.
  Obrazac TZ za prethodnu godinu predaje se Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, do kraja veljače tekuće godine.
  Obrazac TZ predaje se Poreznoj upravi zajedno s obrascem Evidencija o prometu koja služi za obračun članarine i godišnjeg poreza ukoliko iznajmljivač plaća porez,ako prelazi određene iznose.
  Dakle, na Poreznu upravu se nose obrazac TZ i obrazac Evidencija o prometu,koje možete dobiti u uredu zajednice!
  Obrazac TZ, kao i prijavnice za prijavu turista, mogu se nabaviti u knjižarama i papirnicama.
 11. Nakon prijave turista Turističkoj zajednici, zakonsku obvezu prijave stranih turista Policiji u ime iznajmljivača izvršit će Turistička zajednica. Iznajmljivači još jednom upozoravaju da se čvrsto pridržavaju zakonskih rokova prijave i odjave boravka turista.
TURISTIČKA ZAJEDNICA KRAPANJ – BRODARICA tel. 350-612
URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANJI, SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO - tel. 022/ 224-600
DRŽAVNI INSPEKTORAT, ISPOSTAVA ŠIBENIK – tel. 022/334-333 – fax 331-441
Porezna uprava, Ispostava Šibenik (za članarinu TZ) – tel. 209-500
OBAVIJEST O PLAĆANJU POREZA NA DOHODAK U GODIŠNJEM PAUŠALNOM IZNOSU
(paušalni porez)

Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza, propisano je da iznajmljivači plaćaju porez na dohodak od iznajmljivanja u godišnjem paušalnom iznosu po svakom registriranom osnovnom krevetu, odnosno kamp-jedinici (paušalni porez).
Na dodatne (pomoćne) krevete ne plaća se paušalni porez.

1. OBVEZNICI PLAĆANJA PAUŠALNOG POREZA
Paušalni porez plaćaju svi iznajmljivači osim onih koji su u sustavu PDV (oni plaćaju porez po određenoj stopi na ukupni prihod).

2. PRIJAVA U REGISTAR POREZNIH OBVEZNIKA
Radi evidencije u registru poreznih obveznika (dalje u tekstu: registar)poreznoj upravi dužni su se prijaviti:
– građani koji počinju s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja odobrenja za obavljanje djelatnosti radi upisa u registar;
– iznajmljivači kod kojih je došlo do promjene u broju osnovnih kreveta ili kamp-jedinica i to u roku od 8 dana od dana izdavanja novog odobrenja kojim se utvrđuje nastala promjena radi evidencije iste promjene u registru;
– građani koji prestanu s iznajmljivanjem i to u roku od 8 dana od dana izdavanja rješenja o prestanku obavljanja djelatnosti radi brisanja iz registra.
Prijava u registar vrši se pri Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.

3. UTVRĐIVANJE GODIŠNJEG PAUŠALNOG POREZA
Paušalni porez rješenjem utvrđuje Porezna uprava nadležna prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta.
Tako utvrđeni paušalni porez je konačan te građanin po ovoj osnovi ne može podnijeti godišnju poreznu prijavu.
Rješenje Porezne uprave vrijedi i u narednim godinama, sve do donošenja novog rješenja.
Rješenje o plaćanju godišnjeg paušalnog poreza Porezna uprava dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu.

4. IZDAVANJE RAČUNA ZA PRUŽENE USLUGE
Iznajmljivač je obvezan gostu izdati račun za svaku pruženu uslugu.
Račun mora sadržavati podatke o iznajmljivaču (ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta),datum izdavanja računa, broj računa, ime i prezime osobe kojoj je usluga pružena, jediničnu cijenu usluge te ukupni iznos pružene usluge.

Račun se ispostavlja u najmanje dva primjerka: jedan se uručuje gostu, a drugoga zadržava iznajmljivač kao ispravu za knjiženje evidencije o prometu.

5. EVIDENCIJA O PROMETU
Iznajmljivač je dužan voditi evidenciju o prometu.
To je evidencija izdanih računa koja se vodi kronološki prema datumu njihova izdavanja posebno za svaku kalendarsku godinu.
U Evidenciji o prometu iznajmljivač na kraju dana evidentira sve račune izdane toga dana.
Evidencija o prometu vodi se na propisanom obrascu EP.
Evidencija o prometu za prethodnu godinu predaje se do kraja veljače tekuće godine Poreznoj upravi, nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta, radi utvrđivanja ostvarenih prihoda (ukoliko oni prelaze iznos od 230.000,00 kn, iznajmljivač ulazi u sustav PDV-a te porez više ne može plaćati u paušalnom iznosu).
Evidencija o prometu predaje se zajedno s obrascem TZ (obračun članarine TZ).

6. PLAĆANJE PAUŠALNOG POREZA
Paušalni porez plaća se prema rješenju Porezne uprave i to tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje.
Paušalni porez plaća se uplatnicama koje Porezna uprava za svako  trromjesečje dostavlja iznajmljivačima na kućnu adresu.


STANDARDIZIRANE PLOČE O KATEGORIJI OBJEKTA
Pavilnikom o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu propisana je obveza isticanja standardiziranih ploča za sve objekte u kojima se pružaju usluge smještaja.
Iznajmljivači su dužni nabaviti standardizirane ploče te ih postaviti na objekte
u kojima vrše iznajmljivanje soba i apartmana, odnosno na ulazu u prostor za kampiranje.
Standardizirane ploče izrađuju fizičke i pravne osobe (obrti, poduzeća), koje su od Ministarstva turizma ishodile odobrenje za njihovu izradu.
Iznajmljivači naručuju standardizirane ploče kod proizvođača te snose troškove njihove izrade koji će vjerojatno biti različiti od proizvođača do proizvođača.
Informacije o proizvođačima standardiziranih ploča mogu se potražiti preko interneta ili oglasa u medijima.
Upozoravamo iznajmljivače da ploče naručuju isključivo kod ovlaštenih proizvođača!
Zahtjevu za narudžbu standardiziranih ploča treba priložiti kopiju rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, te kopiju uplatnice.
NAPOMENE I UPOZORENJA
…u pripremi.